You are here

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด

ระดับ MOU: 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 19 September, 2018 to Monday, 18 September, 2028
วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้ง ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 1. เพื่อสร้างความรู้ทางวิชาการ การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนากระบวนการผลิตและการ บริการ 2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ได้รับสนับสนุนค่าเข้าชมเมืองโบราณ ในการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษา ไปจนถึงการพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3. เพื่อส่งเสริมร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์
คณะ: 
สจล. (KMITL)
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายไพศาล สินรัมย์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม