You are here

การพัฒนาบุคลากรธุรกิจอาหาร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระดับ MOU: 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 17 October, 2018 to Saturday, 16 October, 2021
วัตถุประสงค์: 
1.ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจอาหาร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 2.ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย 3.ร่วมมือกันถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ รวมถึง การร่วมมือกันสนับสนุนจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะ เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรธุรกิจอาหาร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของทั้งสองฝ่าย 4.ร่วมมือดําเนินกิจกรรม / โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ตามที่ทั้งสองฝ่าย เห็นสมควร
หน่วยงานคู่สัญญา: 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันอาหาร
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
คณะ: 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
จารุวรรณ เจตเกษกิจ
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
หลักสูตร "Food Biz DIY" (Food Business Do it Innovatively Yourself Program)
Saturday, 17 November, 2018 to Wednesday, 9 January, 2019
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์การอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารใหม่ "Medicare-Food" และนวัตกรรมในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องให่กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารใช้เป็นเครื่องมือประยุกต์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดการค้าหรือการลงทุนในระดับสากล และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้กับธุรกิจของตนได้ การฝึกอบรมแบบ Construction Learning ได้แก่ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารระดับสูง การจัดกรณีศึกษาการจัดworkshop การแบ่งกลุ่มระดมความคิด รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร และทีมFacilitatorsของหลักสูตร และเกณฑ์การผ่านการอบรม เมื่อเข้าร่วมอบรมและกิจกรรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 การอบรม มี 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.การอบรมในประเทศ 2.ดูงานMedicare-Food ณ ประเทศญี่ปุ่น 3.การอบรมในประเทศ และดูงานMedicare-Food ณ ประเทศญี่ปุ่น