You are here

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 7 December, 2016 to Friday, 6 December, 2019
วัตถุประสงค์: 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน ระหว่าง บริษัทและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี กิจกรรม การเรียนการสอนตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับบุคลากร เพื่อตอบสนองความ ต้องการของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อหน่วยงานทั้งสองฝ่าย และต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
สหกิจศึกษา
Friday, 12 June, 2020 to Sunday, 11 June, 2023
ตามตารางในไฟล์แนบ
ฝึกงาน
Friday, 12 June, 2020 to Sunday, 11 June, 2023
ตามตารางในไฟล์แนบ
โครงการวิจัยร่วม
Friday, 12 June, 2020 to Sunday, 11 June, 2023
รายชื่อโครงการตามไฟล์แนบ โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 ฉบับ และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน Scopus ฉบับ