You are here

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 21 December, 2018 to Tuesday, 20 December, 2022
วัตถุประสงค์: 
วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อกําหนดข้อตกลงและเงื่อนไข สําหรับความร่วมมือร่วมกันระหว่าง KMITL Prince of Chumphon, IAAI และ AAT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการส่งเสริมและพัฒนา KMITL Prince of Chumphon เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรม การบินและนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนาพื้นที่ใน KMITL Prince of Chumphon ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาศักยภาพพื้นที่ใน KMITL Prince of Chumphon เพื่อ รองรับบุคลากรและนักศึกษาจาก IAA และ AAT รวมถึงการใช้พื้นที่ภายใน KMITL Prince of Chumphon ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ห้องประชุม โรงอาหาร ตลอดจนพื้นที่สันทนาการอื่นๆ 2. เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ โดย KMITL Prince of Chumphon สามารถใช้ทรัพยากรของ IAAA และ AAT เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการเรียน การสอน การทําวิจัย การฝึกงาน หรือสหกิจ ศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร ระหว่าง KMITL Prince of Chumphon, IAA1 และ AAT ทั้งในด้านวิชาการ และวิจัย 3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาของ KMITL Prince of Chumphon, IAAI และ AAT สามารถร่วมเรียนในบางรายวิชาเรียนร่วมกัน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม