You are here

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 15 February, 2018 to Sunday, 14 February, 2021
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้สถาบันและโรงเรียนมีความร่วมมือกันทางวิชาการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาวจันทิรา ภู่สำลี
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม