You are here

โครงการ ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษา

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 22 March, 2019 to Saturday, 21 March, 2020
วัตถุประสงค์: 
โดยที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาระบบการให้คําปรึกษาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอูก้าหรือระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้น และนํามาให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้กับนักศึกษา โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์
คณะ: 
สจล. (KMITL)
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาวพรรณยุภา จำนงค์ศาสตร์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม