You are here

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 17 November, 2006
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 มีความร่วมมือทางวิชาการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ครู-อาจารย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางประจวบ ชำนิประศาสน์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม