You are here

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 10 October, 2007
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางการศึกษา 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่ นักเรียน ครู-อาจารย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
3172
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายสมภพ เจริญจิตร์
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม