You are here

บันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการศึกษาด้านการศึกษา

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 20 March, 2019 to Saturday, 19 March, 2022
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอื่นที่ทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้อง ต้องกัน เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการ ของสถานประกอบการ 2. เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ในการร่วมมือกันเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันในการสร้าง บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกําลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต สําหรับการทํางาน ในอุตสาหกรรมใหม่ (New-S-Curve) เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นายกนกชาติ มีแก้ว
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ส่งนักศึกษาร่วมฝึกงานกับบริษัทเป็นประจำทุกปี
Friday, 21 December, 2018 to Wednesday, 20 December, 2023
- ร่วมมือในการจัดการศึกษา - แลกเปลี่ยนบุคลากร