You are here

มูลนิธิสังคมสุขใจ

ระดับ MOU: 
คณะวิทยาศาสตร์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Saturday, 20 April, 2019 to Friday, 19 April, 2024
วัตถุประสงค์: 
มูลนิธิสังคมสุขใจ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสนใจร่วมกัน เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นธรรมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ กลุ่มสามพรานโมเดล และ Sampran Model Academy ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้ที่พร้อมแบ่งปันให้กับเครือข่ายและผู้ที่สนใจ ส่งเสริมให้เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่จะ สนับสนุนให้เกิดการการวิจัย หลักสูตรอบรม-สัมมนา พัฒนาบุคลากร ยกระดับบุคลากรทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง การพัฒนาให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มูลนิธิสังคมสุขใจ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีความสนใจในความ พยายามที่จะดําเนินงานร่วมกันทั้งทางด้านองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงกับพันธมิตรตลอดจนเป็นพลังขับเคลื่อน Organic Social Movement เป็นการทํางานเชิงบูรณการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบันการศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เพื่อสร้างนวัตกรรมจากผลผลิต ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่จะสนับสนุนให้เกิดการสร้างแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
หน่วยงานคู่สัญญา: 
มูลนิธิสังคมสุขใจ
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.อารี ฤทธิบูรณ์
คณะ: 
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ดร.ลีลาภรณ์ บัวสาย
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม