You are here

บริษัท แบ็คยาร์ด จํากัด

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 29 April, 2019 to Tuesday, 28 April, 2020
วัตถุประสงค์: 
1. ร่วมมือในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 2. ร่วมมือการทําวิจัยร่วมกัน (Research Partnership) สําหรับนักศึกษาและคณาจารย์ 3. ร่วมมือในด้าน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) 4. การจัดโครงการรู้เท่าทันข่าวสารของสังคมโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 5. ร่วมมือในด้านการเป็นที่ปรึกษาให้กับ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้านการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 6. ร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท แบ็คยาร์ด จํากัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ดร.กมล เกีนริเรืองกมลา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
วิภาส สุตันตยาวลี
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม