You are here

ไปรษณีย์ไทย

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 26 April, 2019 to Sunday, 25 April, 2021
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมสําหรับรองรับ การให้บริการรับฝาก ส่งต่อและนําจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ 2. เพื่อศึกษาและออกแบบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ 3. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลไปรษณีย์ เช่น Sorter, OCR, Barcode, RFID, GPS เป็นต้น 4. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการขนส่งโลจิสติกส์ การบริหารคลังสินค้า ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 5.เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนา Application ต่าง ๆ ที่ทันสมัยสําหรับรองรับการให้บริการไปรษณีย์ 6. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data, Big Analysis, Data Mining 7. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้รถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาเซลล์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
คณะ: 
สจล. (KMITL)
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายกำพุธ อยู่คง
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม