KMITL.MOU

MOU Collaboration
Becomes ONE with KMITL

รายการ MOU ที่มีทั้งหมด

0

รายการ

รายการ MOU ที่ยังไม่หมดอายุ

0

รายการ

รายการ MOU ที่หมดอายุแล้ว

0

รายการ

MOU ล่าสุด

ดูทั้งหมด

รายการสัญญาล่าสุดที่ร่างกับสถาบัน

Loading... ⏱

สถิติของ MOU

จำนวน MOU ที่เกิดขึ้นภายใต้แต่ละหน่วยงาน

ระยะเวลาที่ถูกสร้างระหว่าง

และ

จำนวนประเภทกิจกรรมของ MOU ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาที่ถูกสร้างระหว่าง

และ

จำนวน MOU ที่เกิดขึ้นภายใต้สังกัดของผู้รับผิดชอบแต่ละ MOU

ระยะเวลาที่ถูกสร้างระหว่าง

และ

ติดต่อสอบถาม

นางสาวกันยภัทร ทองมา
0954793147
0 2329 8000 ต่อ 3777
Kanyapat.to@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

kmitl_fight